Školní vzdělávací program

MOJE ZEMĚ A JÁ V NÍ 

Hlavní myšlenkou našeho vzdělávacího programu je zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu v součinnosti s rodinou tak, aby dítě, které odchází do základní školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých zájmů a to jak po stránce estetické, tak po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život a chovat se podle demokratických zásad soužití ve společnosti, vybaven základními poznatky o životním prostředí a ekologii.

Styl našeho vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Zařazovány jsou aktivity spontánní i řízené, které jsou provázané pedagogem, motivované, probíhající z pravidla ve skupinkách či individuálně formou prožitkového učení.

Škola si zpracovává svůj vlastní vzdělávací program a vychází přitom z podmínek školy. Prioritou zůstává vyváženost tří oblastí rozvoje dítěte – fyzická, psychická a sociální.Součástí ŠVP je i roční plán logopedické prevence, Enviromentální výchova, Projekt ke Dni Země, Digitální výchova a Minimální preventivní program.

Přehled integrovaných bloků:

1.Moje místo na světě

2. Objevujeme svět

3. Příroda a život kolem nás

4. Tradice, zvyky, slavnosti

5. Chci být zdravý

Třídní vzdělávací program si zpracovávají učitelky v dané třídě samy  a vychází přitom ze Školního vzdělávacího programu. Je plánován s ohledem na věkové složení jednotlivých tříd a k jejich individuálním potřebám. Obsahuje konkrétní vzdělávací nabídku jednotlivých integračních bloků a předpokládané klíčové kompetence.

Celý dokument je přístupný k nahlédnutí v kanceláři MŠ u ředitelky školy.