Školné

Ředitelka Mateřské školy Němčice nad Hanou, příspěvková organizace, okres Prostějov  podle § 123 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  s t a n o v u j e  výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce v Mateřské škole Němčice nad Hanou od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 ve výši 400 Kč za kalendářní měsíc.  Vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy a dětí s odkladem školní docházky  se poskytuje  bezúplatně.   

Úplatu za předškolní vzdělávání tzv. školné lze hradit  bezhotovostně – převodem na účet mateřské školy, případně hotově v kanceláři školy v době pokladních hodin. 

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu mateřské školy: 280994221/0300

Do poznámky napište : JMÉNO A  PŘIJMENÍ DÍTĚTE 

Termín splatnosti – nejpozději do 15. dne v daném měsíci!

Výše úplaty: 400 Kč za dítě a kalendářní měsíc

Od placení úplaty za předškolní vzdělávání jsou osvobozeny pouze děti navštěvující mateřskou školu poslední rok před nástupem do 1. třídy ZŠ a děti s odkladem školní docházky.