Další aktivity pro děti

Angličtina pro nejmenší  -SVČ Orion v Němčicích nad Hanou nabízí pro předškolní děti seznamování s angličtinou. Zájemci se mohou přihlásit na SVČ Orion . Kroužek pracuje každé pondělí v MŠ ve třídě u VČELIČEK od 15:00  hod.Lekce trvá 45.min.

Logopedická poradna v mateřské škole  s účastí rodičů – ve středu  v době od 14:30 hodin do 17:00 hodin. Školní logopedická asistentka pracuje pod odborným dohledem speciálního logopeda Mgr. Procházkové , provádí za přítomnosti rodiče s dětmi logopedická cvičení. Přítomnost rodiče je velmi důležitá, aby byly co nejlépe nastaveny podmínky pro další procvičování  s dítětem doma. Cvičení probíhá ve třídě ŽABIČEK- KNIHOVNA ,VCHOD ZE ZAHRADY.  Rodiče si rezervují čas předem písemně v šatně MŠ.

Naše mateřská škola podporuje přirozený a zdravý pohyb dětí nadstandartně těmito aktivitami:

 Plaveckou výukou – pod vedením odborných lektorů v aquaparku ve Vyškově, přednostně určeno pro nejstarší děti.

Pravidelně sportovně pohybové aktivity dětí z nejstarších tříd v sále sokolovny.

 Odpolední aktivity pro předškoláky

Mensa NTC Learning –  zapojena třída Včeličky a Veverky

Tento systém pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Obsahem učení je trénink, který kombinuje různé techniky – motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využití hudby tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení (synapsí) v mozku. Přispívá tak k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a preventivně působí také v oblasti dyslexie a počínajících poruch učení. Vede primárně ke zvyšování intelektových schopností všech dětí bez rozdílu, nezanedbatelnou úlohu hraje při identifikaci a rozvoji schopností u dětí nadaných.

Nejnovější znalosti z oblasti neurofyziologie – tedy stavby, struktury a principů fungování lidského mozku poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí do věku 7 let – z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument je dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolním dětem, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Právě toto období má stěžejní roli v utváření základních předpokladů pro budoucí učení, paměť, inteligenci a pozornost, které dítě využije ve svém dalším životě.  

Předškoláček –  stimulační   aktivity k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, grafomotoriky, řečových dovedností, logického myšlení. Záměrem je připravit děti úspěšně pro vstup do 1. třídy. Určeno primárně pro děti v posledním ročníku vzdělávání a děti s odkladem šk. docházky.   

„Malý objevitel“- děti se budou seznamovat s živou a neživou přírodou, zkoumat zákonitosti vývoje rostlin a živočichů, objevovat vesmír, dělat pokusy. Při zkoumání budou využívat i novou školní zahradu a okolí MŠ a badatelnu s knihovnou .

Další nabídku zájmových aktivit mohou rodiče vybrat v SVČ Orion

   ROZPIS DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT PRO ŠK. ROK    2023/2024

 PONDĚLÍ     
Angličtina  (SVČ ORION)  
  Třída Včeliček – pan Bartošík  
 ÚTERÝ Předškoláci NTC Mensa, Předškoláček    ředitelka P. Buriánková, p.uč. – Sochůrková, Gálová, Nevídalová, Jurová
 STŘEDA  Logopedické prevence
Malý objevitel    
   14:20 – 17:00 – paní učitelka Josieková, Sochůrková – školní logopedický preventista
13:00 – 14:00 – p. uč. Oulehlová
 
 ČTVRTEK    Sokolovna – předškolní děti – podpora zdravotního cvičeníVeverky a Včeličky
 PÁTEK    Předškoláček p. uč. Jurová, Nevídalová, Sochůrková, Gálová